Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Φωτοβολταϊκά και αναπτυξιακός νόμος: Οι ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης


1. Την 22.03.2012 κατατέθηκε προς ψήφιση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τίτλο «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις». Μεταξύ πολλών άλλων διατάξεων που ρυθμίζουν ποικίλα θέματα, περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν κυρίως την δυνατότητα επανεξέτασης αιτημάτων περί υποβολής στον αναπτυξιακό νόμο επενδυτικών σχεδίων που είτε έχουν απορριφθεί είτε βρίσκονται σε εκκρεμότητα αξιολόγησης.

2. Ειδικότερα, το νέο νομοσχέδιο προβλέπει ότι επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια που υποβλήθηκαν μέχρι και 29.01.2010 δύνανται να επανεξετασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, χωρίς τους ποσοτικούς περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004, ήτοι χωρίς να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου το κόστος αυτού να υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο κατώτατο ποσό. Η επανεξέταση των αιτημάτων, σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου, θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα του σταδίου στο οποίο βρίσκεται το αρχικά υποβληθέν αίτημα, ήτοι ανεξάρτητα εάν εκκρεμεί, εάν είναι σε διαδικασία εξέτασης ή εάν έχει ήδη εκδοθεί απορριπτική απόφαση. Ως αναγκαία προϋπόθεση θέτει το νομοσχέδιο τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του νέου νόμου, η οποία πιστοποιείται με την προσκόμιση του πρακτικού σύνδεσης της ΔΕΗ. Για την εν λόγω επανεξέταση του επενδυτικού σχεδίου, ο επενδυτής οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση προς την αρμόδια αρχή εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου. Με δεδομένο ότι κατά την επανεξέταση των επενδυτικών σχεδίων δεν θα λαμβάνεται υπόψη το κόστος τους, είναι απαραίτητο οι φάκελοι που θα υποβληθούν εντός της τρίμηνης προθεσμίας να είναι πλήρεις τόσο από οικονομοτεχνική όσο και από νομική πλευρά, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί η εν λόγω δυνατότητα που δίδεται στους επενδυτές και να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 χωρίς νομικές ή άλλες περιπλοκές.
3. Σε ό,τι αφορά στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, αυτό θα καθορισθεί με ενιαίο τρόπο με Υπουργική Απόφαση, ως κριτήρια δε για τον καθορισμό θα ληφθούν υπόψη η περίοδος υλοποίησης, η ονομαστική ισχύς, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου.
4. Περαιτέρω,  ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα ρύθμιση που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο αναφορικά με την εξόφληση βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση έλλειψης ταμειακής ρευστότητας του οφειλέτη, το Δημόσιο μπορεί να εξοφλείται για βεβαιωμένες οφειλές προς αυτό από επιστροφή επιχορήγησης των ν. 1892/1990, 2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011, ήτοι με μεταβίβαση των επιχορηγηθέντων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, χωρίς αντάλλαγμα. Ο οφειλέτης, συνεπώς, έχει τη δυνατότητα, αντί καταβολής, να μεταβιβάσει προς το Δημόσιο το επενδυτικό έργο για το οποίο έλαβε την επιχορήγηση, κατόπιν προσδιορισμού της αξίας της εν λόγω επένδυσης. Ο προσδιορισμός αυτός πραγματοποιείται με δαπάνες του οφειλέτη από δύο ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή από δύο εκτιμητές του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, η δε μεταβίβαση λαμβάνει χώρα κατά τις κείμενες διατάξεις με τη διαφορά ότι εξαιρείται από κάθε έμμεσο ή άμεσο φόρο. Στην περίπτωση αυτή, προβλέπονται μειωμένα δικαιώματα των συμβολαιογράφων, των υποθηκοφυλάκων και των δικηγόρων που θα διεκπεραιώσουν τη μεταβίβαση, προφανώς προς διευκόλυνση του οφειλέτη που προτίθεται να μεταβιβάσει τα περιουσιακά του στοιχεία προς το Δημόσιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου